Menu:

ทัวร์ต่างประเทศ (Outing)
·                   ปี 2550 ท่องเที่ยวพร้อมแข่งขัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม

·        ปี 2551 ท่องเที่ยวพร้อมแข่งขัน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

·                   ปี 2552 ท่องเที่ยวพร้อมแข่งขัน ประเทศสิงคโปร์

·                   ปี 2553 ไปท่องเที่ยวพร้อมแข่งขันฟุตบอล ณ ประเทศฮ่องกง

Picture
Picture